Начало |  Кои сме ние |  Галерия |  Новини |  За контакти |  Вход

"Брой 42 / януари 2019
Въведение
Традиции и иновации
АИПС, ДГ\"Детелина\"1
АИПС, ДГ\"Детелина\"2
АИПС, ДГ\"Детелина\"3
АИПС, ДГ\"Детелина\" 4
 

Новини
НОВА ПОЛИТИКА НА СПИСАНИЕ „УЧИЛИЩЕ ЗА ДВАМА”
ЧЕСТИТА ЗДРАВА И УСПЕШНА ДА Е 2018 ГОДИНА
ОДОБРЕНИ ПРОГРАМИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ
НОВА КНИГА
 

Полезни връзки
Министерство на образованието и науката
Мрежа на учителите новатори
Образователен портал
РИО - гр. Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски"
Булвест 2000
 Увеличи снимката - АВТОРСКАТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА – ИНОВАЦИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ АВТОРСКАТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА – ИНОВАЦИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТ

Резюме: В разработката е представен обобщеният двадесетгодишен опит на автора от създаването и апробирането на авторската система за предучилищно възпитание, включваща и подготовката на детето за училище.
Ключови думи: подготовка на детето за училище, иновативен авторски модел.

AUTHOR KINDERGARTEN - INNOVATION OR NECESSITY

Kamelia B. Galcheva

Summary: The development summarizes twenty years experience of the from estsbushment and approbation of the author’s systwm for preschool education, including preparation the child for school.
Keywords: preparing the child for school, innovative original model.

Целта на написаното в студията е да представя обобщеният си двадесетгодишен опит от създаването, апробирането и внедряването на авторската система за предучилищно възпитание, включваща и подготовката на детето за училище публикувана в „Идеи за всеки ден в детската градина [Или как да съхраним детството на детето]” 1995. Защо моделът е иновативен? Защото реализира интеграция на принципите на детското развитие, теория и практика и позволява на педагога творчество с цел преодоляването на шаблона и догматизма в педагогическия процес. Авторските цели и задачи винаги са били насочени към създаването на такива възпитателни системи, които да отговарят на собствените им и обществените възгледи за формиране на човешката личност.
1. Дизайн на иновативния авторски модел: Етапи и реализация по създаването му:
Първи етап 1992 - 1995: Авторският модел за предучилищно възпитание е свързан със създаването на авторски тип детска градина. През 1992 година с разрешение, гласувано на сесия на общинския съвет, ЦДГ „Дъга”, град Пазарджик, беше обявена за работа по авторски проект на Камелия Галчева, Георги Галчев, Емилия Вацева.[в този период в България има само още две авторски детски градини].
В представената пред общинския съвет Пазарджик, авторска концепция сме се позовали на следните теоретични постановки:
Основна теоретична теза в изследователската ни работа беше създаването на модел за предучилищно възпитание „по мярка”, а не по „конфекция”. Задълбочен анализ на постиженията в столетното развитие на предучилищното възпитание в България с отчитане на неговите постижения, които имат значение за развитието му не само у нас. По този начин съхраняваме традицията в създадената система за предучилищно възпитание и да доразвиваме или наново развиваме определени наши педагогически възгледи, с което конкретизираме творчеството си в тази посока и категоризира модела, като иновативен. При подбора на познавателното съдържание и при организацията на педагогическия процес се позоваваме на доказалите своята надеждност и запазили своята валидност подходи: Системен; интегрален; информационен; хуманно-личностен; ситуационен.
Основополагащ за педагогическата ни система е Синергетичнен подход. За първи път Х.Хакен въвежда синергетиката като научен подход през 1969 година. Според създателя си синергетиката изразява съвместна дейност, обща енергия да се прави нещо, тъй като системите се самоорганизират и се стремят да пораждат нови структури. Синергетиката е учение за взаимодействието, което се явява ключова дума за обяснение на нейната същност. Според Х.Хакен самата дума синергетика означава „съвместно действие”, като се подчертава съгласуваността на частите към съществуването на системата като цяло. [Е.Князева, 2006]
Синергетиката може да бъде определена като наука за самоорганизацията [М.В.Волькенштейн, 2002]
Основни принципи на синергетиката са:
Синергетичното ноу-хау се изразява в преустройство на образователната система в две посоки:
- Като съдържание на образованието.
- Като негов метод.
Новото, което търсим в посочената система е резултатът от подготовката на детето за училище изразен в умението му да се самоорганизира, комуникира и държи безопасно в средата.
„Синергетичната методология позволява възникналото многообразие в системата на образованието да бъде разгледано като източник на нейното развитие” [К.Марулевска, 2006]. От гледна точка на това твърдение наличието на много и различна програмна документация само обогатява процеса, ако обаче бъде осигурен достъп на колегията до това многообразие, а не се въвежда задължително ползване на предварително определена документация.
Друг важен синергетичен постулат е „Осмисляне на педагогическото наследство, като творчески процес”. В трудовете на Пенка Касабова, Елка Петрова, София Аврамова, Снежина Македонска и много други има достатъчно натрупан позитивен опит, който е сигурна основа на днешния ни успех, защото нищо не започва от днес.
Краткото представяне на синергетика може да бъде открито и представено в процеса на подготовката на детето а училище.
Подготовката на детето за училище се свързва основно с усвояването на знания за обекти и явления от околната среда и способи за взаимодействие в нея. Опитът, придобит от детето при взаимодействието му с обкръжението, е материална основа за формиране през периода на доучилищна възраст на познавателните способности и задоволяване на познавателната детска активност, които са структурообразуващи познавателната готовност на детето за училищно обучение. Натрупаният от детето социален опит му позволява по-естествено да премине към новата водеща дейност с ново съдържание и нови мотиви.
Така представен процесът подготвящ детето за училище е синергетичен, както по своя произход, така и по съдържание.
Знанията за околната среда са необходими на децата за приемането на новата социална роля в обществото – ролята на ученик. Този факт е в основата на системата за овладяване на опит за околната среда.
Усвояването на опит за взаимодействие на детето с околната среда извежда и някои сравнително нерешени от практиката педагогически проблеми във връзка с подготовката на детето за училище.
В процеса на самоорганизация се разрушават стари и се установяват нови структури имащи нови свойства. Тази синергетична теза най-добре се открива в ролята на играта, която подготвя установяването на учебната и трудова дейност.
Синергетичния подход е в подбуждане към знание, сътрудничество със самия себе си и с другите хора. От това следва, че комуникативните умения са едни от най-важните от подготовката на детето за училище.
Диалогът като синергетично изследване, може да бъде определен като мисловно и речево взаимодействие, което детето задължително трябва да е овладяло [А.И.Герасимова, 2006]
Възпитаването на комуникативни умения се свързва още с овладяване от децата на умения да задават и отговарят на въпроси. „Питащо общество” се създава, още в детска възраст и обслужва гражданското поведение на личността, без което е немислимо съществуването на гражданското общество. (А.М.Шарп).
Вече отбелязахме, че синергетиката е наука за самоорганизацията. Това твърдение актуализира формирането на безопасно поведение при взаимодействието на детето със средата като част от подготовката му за училище и формиране на положително отношение у децата към природата и другата собственост. Синертетичният подход постановява създаване на умения у децата да съвместна дейност в системите „възрастен-деца”, „деца-деца” при взаимодействие с природата, така и сомоорганизация по посока на личностните изяви на детето в дейността си сред природата.
Друг подход върху, който изграждаме системата е Резилианс - Нов подход в социалната, възпитателна, корекционна и терапевтична работа с деца. Думата „resilience” характеризира устойчивостта на удар, вътрешна психична сила, проявяваща се при деца и възрастни, преживели трагедии, психологични и физически травми, но успяващи да се възстановят от болката. И още: способността да посрещнеш ударите на живота и не просто да оцеляваш, а да се развиваш и вървиш напред. Трите източника на резилианс са:

Аз съм – Формиране на социални умения за самопрезентиране:
- Първото условие за утвърждаване на „А-за” е стилът на педагогическото взаимодействие „дете-педагог” – чрез прилагането на личностния подход; осъзнаване на факта, че личността е важна в детската група, а не обратно. Възпитаване на независимост; самостоятелност; самоконтрол; саморегулация и рефлексивност на дейността. Как се постига това: включване на детето в ситуативни дейности, в които има право на избор и възможност за обективна подкрепа.
- Второто условие за успешно самопредставяне е стилът на взаимодействие на родителите с детето. Осъществява се, чрез отделяне на внимание, стимулиране на интересите, осигуряване правото на избор. Работата с родителите е насочена към откриване и признаване на индивидуалността на детето. Партньорството в триадата „дете-родители-педагог” и отчитане обективните достижения на детето.
- Трето условие е: Развиващата среда за формиране на самопредставянето на детето: Създаване на безопасни територии за правото на избор на дейността. [К.Галчева, Г.Галчев 1998]
В основата на предлагания модел за екологично възпитание е Екологичния подход. Той е методологическа основа поради потребността от преосмисляне на антропоцентризма изразен в потребителската обществена позиция към природата и възприемане на новата обществена парадигма – био[еко]центризма – осмислящ по нов начин взаимодействието на човека с природата. Така разбиран екологичния подход предполага осъзнаване от възрастните на необходимостта от създаване на екологосъобразна среда и възпитаване у детето на екологосъобразно отношение към себе си и средата. Това разбиране на екологичния подход рефлектира върху формулирането целта на възпитателната дейност в детските заведения, както и структурирането на познавателното съдържание и технологичното обновление на процеса на педагогическото взаимодействие. Актуализирана и конкретизирана, целта на възпитанието за предучилищния период, според нас, се редуцира в повишаване степента на свободата и автономност на детето във взаимодействието му със заобикалящата го среда, на базата на разнообразното му информиране и дейност за оптимално личностно развитие, във формирането на способност за самоорганизация и саморегулация. [Н.А Рыжова, 2005.]
Компетентностен подход – който акцентира върху качеството на възпитателно-образователния процес, като разглежда не количеството информация придобита от детето, а нейното качество – способността на детето. Чрез този подход като резултат от педагогическия процес са формираните ключови компетенции, които за края на предучилищна възраст са:
• Технологични;
• Информационни;
• Социално-комуникативни.
Цел на иновативния модел: Основна цел на педагогическата ни ситема е социализацията на детската личност Под социализация в съвременния смисъл се разбира „процес на изграждане и развитие на личността като резултат от взаимодействието й със социалната и материална околна среда”. Съдържанието, което се влага в понятието, е „да станеш член на едно общество” .[К.Галчева, Г.Галчев 1998, с.19] В класическия бихевиоризъм триадата „личност-взаимодействие-среда” е с акцент върху средата, която е основен социализиращ източник. В психоанализата на З.Фройд социализацията е описана по следния начин: „чрез механизма на идентифицирането човек развива социалния и предметния обективен свят” [К. Галчева, Г.Галчев 1998, с.19]. Когнитивната психология, с един от най-значителните си представители - Ж.Пиаже, представя социализацията като активно развиване на вътрешните структури на подрастващия човек в интеракция с околния свят.
Практическите проекции, които произтичат от този анализ, са следните: Социализацията като процес за развитие на личността е във връзка с нейната обществена детерминираност и функции. Това се потвърждава от акцентите във възпитателните цели. Например в Дания, Канада, Япония се възпитават у децата социални навици, за да се получи координация със следващия учебен процес в училище. В Испания социализирането на детската личност става чрез формиране на ценностна система у детето на основата на връзка със заобикалящата го среда като възпитателен фактор. В Япония освен казаното, стимулирането на детския интерес към околната природа и обществото е в основата на социализацията, резултат от което са способностите за разбиране и оценяване на заобикалящото обкръжение. Социализацията на детската личност във Франция се разбира като приобщаване на децата от най-ранна възраст към нов живот и нова среда, а за страни като Германия, Япония, САЩ, Швейцария, Португалия, Дания, Индия – формиране у детето на умение да гради социално приемливо отношение с останалите.
Актуализирана и конкретизирана, целта на възпитанието за предучилищния период, според нас, се редуцира в повишаване степента на свободата и автономност на детето във взаимодействието му със заобикалящата го среда, на базата на разнообразното му информиране и дейност за оптимално личностно развитие.
Промяна позицията на детето в педагогическия процес, при което то задължително се явява негов субект. Основен импулс в субектността на детето са активността и самостоятелността му. Действията на различните субекти на възпитанието [деца и възрастни] приемат формата на възпитателни взаимодействия и структурно съществуват като субект-субектни отношения.
Теоретично обезпечаване на възпитателния процес, което материализирахме в монографиите „За екологичното възпитание на детето” [К.Галчева, 1993], „Играта на детето” [Г.Галчев, 1993], „Възпитанието на детето” [К.Галчева, Г.Галчев, 1994], „Детето и светът на възрастните” [К.Галчева, Г.Галчев, 1995], „Педагогическото взаимодействие с детето ХХІ век” [К.Галчева, 2015], „Неудобната педагогика”[К.Галчева, 2015],
Създаване теоретичния модел и апробирането му в практиката. Структура и съдържание на иновативния педагогически модел:
Систематизираните практически идеи представяме в приложното помагало "Идеи за всеки ден в детската градина". Структурно и съдържателно примерният модел за възпитание и развитие на детето се вмества в следната схема:
• Светът на детето със съдържание: Детето играе; Детето спортува; Детето работи; Детето се забавлява.
• Детето и светът на възрастните със съдържание: Природа и знание; Труд и собственост; Общуване и етикет; Традиции и празници.
• Детето и светът на изкуството със съдържание: Детето рисува; Детето пее и танцува; Детето разказва и твори.
В системата са предложени от педагогически намерения, които чрез конкретизиране от педагога са основа ввъзпитаелно-образователните цели и чрез целесъобразни педагогически решения ще материализират в практиката теоретичните виждания, заложени в модела. Посочените варианти за педагогически решения са примерни и имат идея да провокират творчество и стимулират практикуващите възпитатели в създаване на собствени решения.
2. Втори етап 1995 – 2008: Апробиране и надграждане на системата; Отзиви.
Обогатяването на системата продължи през целия период от нейното създаване. За нуждите на екологичното възпитание и безопасно поведение разработих помагала за самостоятелна работа на децата от сериите „Детето и природата” (1999-2001) и „Светът на детето”, (2001-2003). За практиката в помощ на педагога „101 игри за екологично възпитание”[2001], и „За безопасното поведение на детето” ”[2004].
Системата беше апробирана в цялата страна, продължаваме да получаваме отзиви и оценки: „Идеи за всеки ден в детската градина” (1995), одобрено от МОН, за което Ю.Винарска [2008,с.766] дава непредубедената си оценка, като пише „При създаването на своето помагало авторите скромно заявяват, че в тяхната работа са се опитали да съхранят всичко ценностно в създадената система за предучилищно възпитание и да доразвият определени техни педагогически възгледи. Те правят показно как в рамките само на шестдесет страници в стройна система може да се вмести учебното съдържание за всичките четири групи. Тук е запазен баланса между възпитателната и образователната функция".
От направеното експресно допитване [2014 година], чрез социалната мрежа Facbook, в групата „Детски учители”, за иновативността и приложимостта в практиката на авторския модел „Идеи за всеки ден в детската градина”, обобщено мога да представя оценките и мненията: Николинка Славчева „Неоценим помощник”, Катя Атанасова: „Не съм спряла да го ползвам” Калинка Стаменова: „Ако решите да го преиздадете ще се радвам да ме информирате!”, Мария Мадина: „От издаването им до края на работата ми съм го ползвала при всяко месечно планиране, независимо от променящите се изисквания”
3. Трети етап от 2008 г. до сега и продължава. Практическо въвеждане. Заложените иновативни теоретически и практически идеи, са в основата при създаването на направленията „Природен свят”и „Социален свят„ от програмната система „Здравей , училище!” и „Приказни пътечки” на издателство Булвест 2000.
Напоследък е много актуално да се пише и говори за иновации. Стига се до комични ситуации, в които авторът е почел някъде нещо и го представя за нов иновативен проблем, независимо от факта, че много преди него във времето този въпрос е бил дискутирани е намерил своето решение.
Далече съм от мисълта, че направения модел за предучилищно възпитание е изчерпал всички възможни нововъведения в педагогическата наука, но от създаването си до днес няма друг подобен, с който да бъде съпоставен. В творческата си работа по разработването и прилагането на системата преминахме технологично през всички онези научно обосновани етапи, без които разработката, ще е лаически и педагогически несъстоятелна:
• Информационно диагностичен етап – проучихме и анализирахме литературата, която ни даде отговор на въпроса „Нужен ли е нов модел за предучилищно възпитание и в частност за подготовката на детето за училище?”;
• Прогностичен етап – предвиждане на резултатите от нашата педагогическа дейност. Времето, в което стартирахме [1992], беше безвремието на началото на прехода, липсваше нова програмна документация. Трябваше да поемем отговорността да представим нов, актуален за демократизиращата се държава модел;
• Внедрителски етап от опитно изследователската дейност. Издаването на помагалото „Идеи за всеки ден в детската градина” Или как да съхраним детството на детето] и неговото одобрение от МОН с протокол №5, от 16.04.1998, изискваше финансов и времеви ресурс Посредник между авторите и колегите от практиката е електронното списание „Училище за двама”, www.galcheva.com, което вече осма година популяризира идеите на педагогическия ни модел;
• Аналитичен етап продължаваме да анализираме и надграждаме модела, съобразно пременените социални условия.
Създаването и организирането на педагогическия процес в авторската градина е отговорна дейност, която предполага да се оправдае доверието на родителите, колегите и обществеността, делегирала ни правото да апробираме авторския си модел за предучилищно възпитание. Двадесет години по късно продължаваме да провеждаме мониторингова дейност за ефективността от приложение на системата.
Само бъдещето ще покаже, с какво сме допринесли за обогатяването на педагогическата теория и практика на предучилищното възпитание, ние само съвестно сме си вършили работа, за която сме призвани.

Литература:
Винарска,Ю. Водим бъдещето за ръка - електронен вариант. Ловеч, 2008.
Волькенштейн,М.В. Концепция самоорганизации (синергетика), 2002
Галчева К., Г.Галчев Педагогика на взаимодействие дете околна среда, 1998
Галчева К., Г.Галчев, Е.Вацева, "Идеи за всеки ден в детската градина"1995
Герасимова,И.А. Съвместното мислене като изкуство: опит за философско – синергетическо изследване. сп. Педагогика 2006, кн. 1
Князева,Е. Синергетиката на 30 години интервю с Х.Хакен сп. Педагогика 2006, кн.5
Марулевска,К. Синергетичната „философия на комуникативността” – в търсене на нови хоризонти за педагогическото знание, сп. Педагогика 2006, кн.9.с.12.
Программа подготовки детей к школе www.azps.ru
Рыжова,Н.А. Наш дом - природа. М. Карапуз-Дидактика, 2005
Willis C, D.Pam Schiller, Seven Skills for School Success 2009]

Доц. д-р Камелия Б. Галчева"Училище за двама" е първото електронно списание в България за предучилищно възпитание. Създадено е в помощ на учителите и родителите и съдържа оригинални теоретични и практически идеи за възпитанието на децата.
         Издател: ФракТайм ООД, гр. Асеновград